Privacyverklaring Innerglow
Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de website en diensten van Innerglow. Innerglow zal jouw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier verwerken en gebruiken, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze verklaring omschrijft Innerglow welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en hoe Innerglow vervolgens met deze persoonsgegevens omgaat. Voor vragen over je privacy kan je contact opnemen met info@innerglow.nu.

Voor alle aanvullende informatie over bescherming van persoonsgegevens kan je terecht op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

1.Toepassing
Innerglow is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Innerglow is gevestigd te (5482SV) Schijndel aan Pegasus 5 en staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 84916397

 1. Welke persoonsgegevens verwerkt Innerglow?
  Hieronder kan je een overzicht vinden van de persoonsgegevens die Innerglow verwerkt, met welk doel Innerglow deze gegevens verwerkt en wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken.

Communicatie

Indien je contact opneemt met Innerglow worden de volgende gegevens verwerkt:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres.

Innerglow verwerkt deze gegevens om jou zo goed mogelijk te kunnen helpen bij het beantwoorden van je vraag.

Deze gegevens worden verwerkt uit hoofde van de uitvoering van de overeenkomst.

Dienstverlening Innerglow
Wanneer je gebruik maakt van de dienstverlening van Innerglow worden de volgende gegevens verwerkt:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Lengte (indien noodzakelijk);
 • Gewicht (indien noodzakelijk);
 • Geboortedatum; 

Zonder deze gegevens kan Innerglow haar dienstverlening niet uitoefenen. Deze gegevens worden verwerkt uit hoofde van de uitvoering van de overeenkomst.

Facturatie en financiële administratie
Voor het verwerken van facturen ten behoeve van de Belastingdienst verwerkt Innerglow de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Factuuradres;
 • Factuurdatum;
 • Factuurnummer;
 • Openstaand saldo;

Zonder bovenstaande gegevens kan Innerglow jouw betaling niet verwerken. Deze gegevens worden verwerkt uit hoofde van de overeenkomst en op grond van een wettelijke verplichting van de Belastingdienst.

Afhandeling klachten
Indien je een klacht hebt over de dienstverlening van Innerglow, verwerkt Innerglow de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;

Deze gegevens verwerkt Innerglow om tot een zo goed mogelijke oplossing te komen gedurende de overeenkomst. Deze gegevens worden verwerkt uit hoofde van de uitvoering van de overeenkomst.

Nieuwsbrieven en e-mails
Indien je wenst nieuwsbrieven en/of e-mails van Innerglow te ontvangen, worden de volgende gegevens van u verwerkt:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres.

Innerglow verwerkt deze gegevens omdat je deze zelf actief verstrekt aan Innerglow door de aanmelding voor de nieuwsbrieven in te vullen. Deze gegevens worden verwerkt uit hoofde van de overeenkomst.

Recensies
Om het mogelijk te maken om een recensie te plaatsen over de dienstverlening van Innerglow, worden de volgende gegevens verwerkt:

 • Voornaam;
 • E-mailadres;
 • IP-adres.

Recensies kunnen op de website of social media van Innerglow worden geplaatst uit commercieel belang.

 1. Leeftijd
  Innerglow heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Innerglow kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Innerglow raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens van kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat Innerglow zonder toestemming persoonsgegevens heeft verzameld van een minderjarige, dan kan je contact opnemen met Innerglow via info@innerglow.nu

Innerglow zal deze gegevens dan verwijderen.

 1. Hoe verkrijgt Innerglow jouw persoonsgegevens?
  Innerglow verkrijgt je persoonsgegevens omdat je deze zelf actief aan Innerglow verstrekt in een (kennismakings)gesprek, via e-mail, social media, of via het contactformulier op de website en/of omdat je toestemming geeft voor het verwerken van jouw persoonsgegevens.
 1. Hoe lang bewaart Innerglow persoonsgegevens?
  Innerglow zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw persoonsgegevens worden verzameld. Innerglow zal persoonsgegevens langer bewaren indien Innerglow dit verplicht is op grond van dwingende wet- en regelgeving. Innerglow zal jouw persoonsgegevens verwijderen na 20 jaar na het einde van de overeenkomst, met uitzondering van persoonsgegevens over facturatie en financiële administratie. Innerglow is volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst gehouden gegevens over facturatie en financiële administratie 7 jaar te bewaren. Na deze periode zal Innerglow de persoonsgegevens verwijderen en/of anonimiseren.
 1. Persoonsgegevens delen aan derden
  Innerglow zal jouw persoonsgegevens niet verstrekken aan derden, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen, of indien dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Deze derden zijn tot geheimhouding verplicht op grond van een verwerkersovereenkomst en/of een wettelijke verplichting.

Op grond van dwingende bepalingen in wet- en regelgeving kan Innerglow gehouden zijn tot het delen van jouw persoonsgegevens met derden. Met bedrijven die je persoonsgegevens verwerken in opdracht van Innerglow, zal Innerglow (indien nodig) met deze bedrijven een verwerkersovereenkomst afsluiten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Innerglow blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Innerglow verkoopt jouw persoonsgegevens nooit door aan derden.

 1. Jouw rechten
  De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft jou de volgende rechten:

Inzage
Je kan ten allen tijde een verzoek indienen om jouw persoonsgegevens in te zien.

Wijziging
Als je op basis van inzage jouw persoonsgegevens wilt laten aanpassen, verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kan je hiertoe een verzoek indienen.

Bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar in te dienen bij Innerglow tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gegevensoverdracht
Wanneer je jouw gegevens bij een andere aanbieder wilt onder brengen, zal Innerglow je gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door de gangbare digitale systemen te openen is.

Intrekking
Wanneer Innerglow persoonsgegevens verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb je het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan echter wel gevolgen hebben voor het leveren van informatie en diensten.

Klachtrecht
Je hebt de mogelijkheid een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Om gebruik te maken van je rechten kan je een verzoek sturen naar info@innerglow.nu

Het verzoek wordt zo snel mogelijk beoordeeld, en uiterlijk binnen 30 dagen. Indien Innerglow niet aan jouw verzoek kan voldoen, wordt de reden van afwijzing altijd vermeld. Innerglow is gerechtigd je identiteit te verifiëren wanneer je een dergelijk verzoek indient.

 1. Geautomatiseerde besluitvorming
  De persoonsgegevens waar Innerglow mee werkt, worden altijd door een persoon verwerkt. Innerglow neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of computersystemen.
 1. Beveiliging
   Innerglow neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als je toch het idee hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Innerglow via info@innerglow,nu
 1. Links
  Op de website van Innerglow kunnen links naar andere websites staan. Innerglow is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. Innerglow adviseert je dan ook om altijd de privacyverklaring van de betreffende website te lezen.
 1. Cookies
  Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen. Bij het eerste bezoek aan de website van Innerglow wordt een pop-up getoond. Zodra je alle cookies accepteert, geef je Innerglow toestemming alle cookies te gebruiken. Je kunt via de browser het plaatsen van cookies uitschakelen. Ook kun je aangeven dat bepaalde cookies niet meer geplaatst mogen worden. Maar let wel op: zonder cookies werkt de website mogelijk minder goed. Meer informatie over het gebruikt van cookies kun je vinden in de cookieverklaring van Innerglow.
 1. Wijziging privacyverklaring
  Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 16 februari 2022. Innerglow behoudt ten allen tijde het recht deze privacyverklaring te wijzigen. Op de website van Innerglow vind je altijd de meest recente versie. Indien een gewijzigde privacyverklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop Innerglow jouw persoonsgegevens verwerkt, dan wordt je hiervan schriftelijk op te hoogte gebracht.